News
Interim Individual Financial Statements as of 31.12.2020
2021.03.01

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2020.

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 31.12.2020 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 28 541 000 compared to BGN 35 501 000 for the same period of 2019 which represents a decrease of the net sales revenues by 19.61%. As of 31.12.2020 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 28 461 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 31.12.2019 in the amount of BGN 33 040 000 which represents a decrease of the company’s consolidated production net sales revenues by 13.86 %.

As of 31.12.2020 BILLBOARD AD reported consolidated profit before taxes in the amount of BGN 842 000 compared to the consolidated loss before taxes in the amount of BGN 2 957 000 for 2019. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 31.12.2020 is in the amount of BGN 682 000 compared to the consolidated net loss of the company as of 31.12.2019 in the amount of 2 972 000. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 31.12.2020, related to the owners of the parent company is in the amount of BGN 210 000.

As of 31.12.2020 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased with the financial expenses and decreased with the financial incomes (EBITDA) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 3 754 000 compared to the EBITDA on a consolidated basis reported by 31.2.2019 in the amount of BGN 4 163 000.

As of 31.12.2020 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 1 680 000 compared to the EBIT on a consolidated basis reported by 31.12.2019 in the amount of BGN -1 673 000.

 
Уведомление
2022.06.29

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
2022.05.27

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.
2022.05.27

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 9 262 хил. лв. спрямо 6 855 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 35.11%. Към 31.03.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 9 250 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 831 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 35.41 %.