Новини
„Хиитсет” ЕООД получи разрешение за строеж на основния обект
30.07.2008

С настоящото „Билборд” АД уведомява всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица за приключване на пореден етап от реализиране на проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд” от „Хиитсет” ЕООД – 100% дъщерно дружество на „Билборд” АД:

На 30.07.2008г. „Хиитсет” ЕООД получи от Община Костинброд разрешение за строеж на основния обект - печатна база за листов и ролен печат и за изграждане на инфраструктурните обекти (пътища, канализация, водопровод и инсталация за електроснабдяване). Цялата земя - малко над 48 дка, предназначена за реализиране на проекта, е преминала през съответна процедура за смяна на предназначението от земеделска в индустриална и е обединена в един урегулиран поземлен имот, въз основа на потвърдено от Министерство на земеделието решение на Община Костинброд.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: