Новини
„Хиитсет” ЕООД получи разрешение за строеж на основния обект
30.07.2008

С настоящото „Билборд” АД уведомява всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица за приключване на пореден етап от реализиране на проекта „Изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат в гр. Костинброд” от „Хиитсет” ЕООД – 100% дъщерно дружество на „Билборд” АД:

На 30.07.2008г. „Хиитсет” ЕООД получи от Община Костинброд разрешение за строеж на основния обект - печатна база за листов и ролен печат и за изграждане на инфраструктурните обекти (пътища, канализация, водопровод и инсталация за електроснабдяване). Цялата земя - малко над 48 дка, предназначена за реализиране на проекта, е преминала през съответна процедура за смяна на предназначението от земеделска в индустриална и е обединена в един урегулиран поземлен имот, въз основа на потвърдено от Министерство на земеделието решение на Община Костинброд.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.