Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2020 г.
09.09.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2020 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2020 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 7 315 хил. лв. спрямо 8 508 хил. лв. за същия период на 2019 г., което представлява понижение на консолидираните нетни приходи от продажби с 14.02 %. Към 31.03.2020 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 7 296 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2019 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 7275 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 0.29 %. Към 31.03.2020 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 19 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2019 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 1 233 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 98.46 %.

Към 31.03.2020 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 237 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2019 г. на стойност 93 хил. лв., което представлява повишение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база със 154.84 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.03.2020 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 109 хил. лв. спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 31.03.2019 г. на стойност 68 хил. лв.

Към 31.03.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1 110 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2019 г. в размер на 841 хил. лв.

Към 31.03.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 597 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2019 г. в размер на 276 хил. лв.

 
Уведомление
26.05.2021

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.
26.05.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.
29.04.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.