Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.
20.02.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.12.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 35 501 хил. лв. спрямо 36 067 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява незначително понижение на консолидираните нетни приходи от продажби с 1.57 %. Към 31.12.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 33 040 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2018 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 30 388 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 8.73 %. Към 31.12.2019 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 2 461 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2018 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 5 679 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 56.66 %.

Към 31.12.2019 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 1 020 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г. на стойност 552 хил. лв., което представлява повишение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база с 84.78 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.12.2019 г. е на стойност 971 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 31.12.2018 г. в размер на 478 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.12.2019 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 571 хил. лв. спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 31.12.2018 г. на стойност 241 хил. лв.

Към 31.12.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 4 243 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.12.2018 г. в размер на 4 076 хил. лв.

Към 31.12.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1 950 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.12.2018 г. в размер на 1 543 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.