News
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.12.2019
2020.02.20

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.12.2019.

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 31.12.2019 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 35 501 000 compared to BGN 36 067 000 for the same period of 2018 which represents an inconsiderable decrease of the net sales revenues by 1.57 %. As of 31.12.2019 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 33 040 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 31.12.2018 in the amount of BGN 30 388 000 which represents an increase of the company’s consolidated production net sales revenues by 8.73 %. As of 31.12.2019 the consolidated service net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 2 461 000 compared to the consolidated service net sales revenues registered by 31.12.2018 in the amount of BGN 5 679 000 which represents a decrease of the company’s consolidated service net sales revenues by 56.66 %.

As of 31.12.2019 BILLBOARD AD reported consolidated profit before taxes in the amount of BGN 1 020 000 compared to the consolidated profit before taxes in the amount of BGN 552 000 for the same period of 2018 which represents an increase of the company’s consolidated profit before taxes by 84.78 %. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 31.12.2019 is in the amount of BGN 971 000 compared to the consolidated net profit of the company as of 31.12.2018 in the amount of 478 000. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 31.12.2019, related to the owners of the parent company is in the amount of BGN 571 000 compared to the consolidated net profit, related to the owners of the parent company as of 31.12.2018 in the amount of BGN 241 000.

As of 31.12.2019 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased with the financial expenses and decreased with the financial incomes (EBITDA) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 4 234 000 compared to the EBITDA on a consolidated basis reported by 31.2.2018 in the amount of BGN 4 076 000.

As of 31.12.2019 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 1 950 000 compared to the EBIT on a consolidated basis reported by 31.12.2018 in the amount of BGN 1 543 000.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
2022.07.22

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
2022.06.29

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
2022.05.27

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.