Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г.
30.01.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 31.12.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 8 252 хил. лв. спрямо 7 856 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 5.04 %. Към 31.12.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 8 150 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2018 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 7 735 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 5.36 %.

Към 31.12.2019 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 455 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2018 г. на стойност 338 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база от 41.74 %.

Към 31.12.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 1 694 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.12.2018 г. в размер на 1 568 хил. лв.

Към 31.12.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 703 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.12.2018 г. в размер на 417 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.