Новини
Решения на ОСА - 28.06.2019 г.
28.06.2019

Във връзка с проведеното на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2018 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2018 г., отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2018 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение реализираната от дружеството нетна печалба през 2018 г. в размер на 330 093.62 лв. да не бъде разпределяна между акционерите под формата на дивидент, а да бъде отнесена като неразпределена печалба.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

4. Общото събрание на акционерите одобри изменения в Статута на одитния комитет на дружеството.

5. Общото събрание на акционерите преизбра одитния комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева за нов мандат от 3 година от датата на избора.

6. Общото събрание на акционерите прие решения за промяна в адреса на управление на БИЛБОРД АД на «площад “България” 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2» и съответна промяна в Устава на дружеството.

 
Продажба на дяловете от капитала на дъщерното дружество Моушън Артс ООД
01.07.2019

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.05.2019 г. е извършена продажба на 255 броя дялове от капитала на дружество Моушън Артс ООД, представляващи 51 % от капитала му на обща стойност 157 000 лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.
30.05.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

 
Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
20.05.2019
С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София на 28.06.2019 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 20.05.2019 г. под № 20190520093542.