News
Resolutions of the General Assembly of the Shareholders - 28.06.2019
2019.06.28

With reference to the regular session of the General Assembly of the Shareholders of BILLBOARD AD, held on June 28th, 2019 at 10:00 we would like to announce the important resolutions, adopted by the shareholders:

1. The General Assembly of Shareholders approved the Annual Reports (individual and consolidated) of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2018, the Audited Annual Financial Statements of the company for the year 2018 (individual and consolidated) and the respective reports of the certified auditor, the Report on the implementation of the remuneration Policy for the members of the Board of Directors of BILLBOARD AD for 2018, the Report on the activities of the company’s audit committee for 2018 as well as the annual Report on the activities of the Investor Relations Director of BILLBOARD AD for the year 2018.

2. The General Assembly of Shareholders adopted a resolution for the company’s profit, generated in 2016 in the amount of BGN 330 093.62 not to be distributed among the shareholders in the form of dividends but to be taken as not distributed profit.

3. The General Assembly of Shareholders released from responsibility the member of the Board of Directors for their activities during 2018.

4. The General Assembly of Shareholders approved amendments to the Statute of the company’s audit committee.

5. The General Assembly of Shareholders re-elected the audit committee of the company with Zlakta Todorova Kapinkova, Nadya Russeva Budinova and Zarina Vasileva Gencheva as members for a new 3-year terms of office as from the date of the election.

6. The General Assembly of Shareholders adopted a resolution for a change in the management address of BILLBOARD AD which will be “N 1 Bulgaria sq., National Palace of Culture, “low-rise building”, floor 2” and respective amendments to the company’s Articles of Association.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
2022.07.22

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
2022.06.29

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
2022.05.27

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.