Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г.
23.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 31.03.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 1 822 хил. лв. спрямо 1 816 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 0.33 %. Към 31.03.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 1 796 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2018 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 1 749 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 2.69 %.

Към 31.03.2019 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 85 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2018 г. на стойност 195 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база с 56.41 %.

Към 31.03.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 393 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.12.2018 г. в размер на 514 хил. лв.

Към 31.03.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 158 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2018 г. в размер на 219 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.