News
Interim Individual Financial Statements as of 31.03.2019
2019.04.23

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 31.03.2019.

Pursuant to the unaudited individual financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS, as of 31.03.2019 the company reported total individual net sales revenues in the amount of BGN 1 822 000 compared to BGN 1 816 000 for the same period of 2018 which represents an increase of the net sales revenues by 0.33 %. As of 31.03.2019 the individual production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 1 796 000 compared to the individual production net sales revenues reported by 31.03.2018 in the amount of BGN 1 749 000 which represents a decrease of the company’s individual production net sales revenues by 2.69 %.

As of 31.03.2019 BILLBOARD AD reported individual profit before taxes in the amount of BGN 85 000 compared to the individual profit before taxes for the same period of 2018 in the amount of BGN 195 000 which represents a decrease of the individual profit before taxes of the company by 56.41 %.

As of 31.03.2019 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes of the BILBOARD AD on an individual basis were to the amount of BGN 393 000 compared to EBITDA as of 31.03.2018 in the amount of BGN 514 000.

As of 31.03.2019 the earnings before taxes, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILBOARD AD on an individual basis were in the amount of BGN 158 000 compared to EBIT in the amount of BGN 219 000 as of 31.03.2018.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
2022.07.22

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
2022.06.29

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
2022.05.27

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.