Новини
Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007г.
27.02.2008

Съветът на директорите на Билборд АД с оглед желанието да предоставя максимален обем от информация на настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, представя финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г., въпреки че за дружеството не е възникнало задължение за оповестяване на тази информация. Следва да се има предвид, че Билборд АД е вписано в регистъра на КФН като публично дружество на 30.01.2008г., поради което не е било налице задължение за представяне на неконсолидиран финансов отчет към четвъртото тримесечие на 2007 г.

Реализираните през 2007 г. приходи от дейността на дружеството са в размер на 16 048 хил. лв. при 9 168 хил. лв. за 2006 г., което представлява 75% ръст.

Нетната неконсолидирана печалба за 2007г. е 4 677 хил. лв. при 1 504 хил. лв. за 2006 г., което представлява ръст от 211 %.

Директор за връзки с инвеститорите на Билборд АД е София Аргирова,
тел. +359 2 988 24 13
e-mail: ir@billboardprint.it.

Директорът за връзки с инвеститорите ще съдейства за промотиране на корпоративния имидж на дружеството и успешното осъществяване на политиката му за прозрачност, навременно разкриване на информация и осъществяване на ефективни отношения с всички инвеститори.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.
27.05.2022

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 9 262 хил. лв. спрямо 6 855 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 35.11%. Към 31.03.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 9 250 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 831 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 35.41 %.