Новини
Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007г.
27.02.2008

Съветът на директорите на Билборд АД с оглед желанието да предоставя максимален обем от информация на настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, представя финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г., въпреки че за дружеството не е възникнало задължение за оповестяване на тази информация. Следва да се има предвид, че Билборд АД е вписано в регистъра на КФН като публично дружество на 30.01.2008г., поради което не е било налице задължение за представяне на неконсолидиран финансов отчет към четвъртото тримесечие на 2007 г.

Реализираните през 2007 г. приходи от дейността на дружеството са в размер на 16 048 хил. лв. при 9 168 хил. лв. за 2006 г., което представлява 75% ръст.

Нетната неконсолидирана печалба за 2007г. е 4 677 хил. лв. при 1 504 хил. лв. за 2006 г., което представлява ръст от 211 %.

Директор за връзки с инвеститорите на Билборд АД е София Аргирова,
тел. +359 2 988 24 13
e-mail: ir@billboardprint.it.

Директорът за връзки с инвеститорите ще съдейства за промотиране на корпоративния имидж на дружеството и успешното осъществяване на политиката му за прозрачност, навременно разкриване на информация и осъществяване на ефективни отношения с всички инвеститори.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.