News
Financial Report for the 4th quarter of 2007
2008.02.27

The Board of Directors of BILLBOARD Plc, with a vie to its willingness to disclose maximum information for current and future investors of the company, presents a financial report for the fourth quarter of 2007, irrespective of the fact that the obligation for the company to disclose this information has not yet arisen. It is to be noted that BILLBOARD Plc was entered in the FSC’s Register as a public company on Jan. 30th 2007, by reason of which the company had not been obliged to present a non-consolidated financial report for the fourth quarter of 2007.

The generated in 2007 incomes from the company’s activities amount to BGN 16 048 000 compared to BGN 9 168 000 in 2006, which represents a 75 % growth.

The net non-consolidated profit for 2007 is BGN 4 677 000 compared to BGN 1 504 000 in 2006, which represents a 211 % growth.

Investor Relations Director of BILLBOARD shall be Sophia Argirova,
tel. +359 2 988 24 13;
e-mail: ir@billboardprint.it.
The Investor Relations Director will cooperate for promotion of the company’s corporate image and the successful implementation of its transparency policy, for the timely disclosure of information and maintaining efficient relations with all groups of investors.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
2022.07.22

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
2022.06.29

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
2022.05.27

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.