Новини
Продажба на дяловете от капитала на дъщерното дружество Инстор Медия ЕООД
30.01.2018

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 29.01.2018 г. е извършена продажба на 500 дяла от капитала на дружество Инстор Медия ЕООД, представляващи 100 % от капитала му на цена от 116 лева за дял или общо 58 000 лв.

С решение на СД на БИЛБОРД АД от 28.09.2017 г. е възложено извършването на независима пазарна оценка на стойността на дяловете от капитала на дружество Инстор Медия ЕООД – 100 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Оценката е извършена от БРАЙТ КОНСУЛТ ООД, с ЕИК: 831186265, изразяваща оценителското мнение на д-р инж. Валентин Първанов и Атанас Минчев. Съгласно оценката крайната пазарна стойност на Инстор Медия ЕООД възлиза на 54 500 лева или пазарната стойност на един дял от капитала на дружеството е 109 лв.

Продажбата на дяловете от капитала на Инстор Медия ЕООД е извършена при следните параметри:

Купувач по сделката: Пламена Валериева Цолова с адрес в гр.София. Купувачът не е нито заинтересовано, нито свързано с БИЛБОРД АД лице по смисъла на ЗППЦК.

Цена, по която е извършена продажбата: 116 лева за дял от капитала на Инстор Медия ЕООД или обща продажна цена за БИЛБОРД АД – 58 000 лв.

Стойността на сделката не надхвърля прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за БИЛБОРД АД и респективно не изисква изрично овластяване от страна на ОСА на БИЛБОРД АД.

Продажбата на дяловете от капитала на Инстор Медия ЕООД от страна на БИЛБОРД АД се извършва поради обстоятелството, че източник на основните приходи от дейността на Инстор Медия ЕООД е сключен 10-годишен договор, който към датата на решението на СД на БИЛБОРД АД е изтекъл и Инстор Медия ЕООД не би могло да сключи нов такъв договор. Сключените по-малки договори не са достатъчни да обезпечат развитието на дружеството и налагат увеличаване на усилията за неговото управление и генериране на положителен финансов резултат.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.