Новини
Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.
30.05.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен сонсолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен по формите на МСС към 31.03.2016 г., дружеството отчита нетни приходи от продажби в размер на 7 959 хил. лв. спрямо 7 399 хил. лв. регистрирани към 31.03.2015 г., което представлява увеличение на нетните приходи от продажби със 7.57 %. Към 31.03.2016 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 6 894 хил. лв. в сравнение с регистрираните към 31.03.2015 г. нетни приходи от продажби на продукция на стойност 6 209 хил. лв., което представлява повишение с 11.03 %.

Към 31.03.2016 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 1 065 хил. лв. в сравнение с регистрираните към 31.03.2015 г. нетни приходи от продажби на услуги на стойност 1 190 хил. лв., което представлява намаление с 10.5 %.

Към 31.03.2016 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци на стойност 148 хил. лв. в сравнение с печалба преди облагане с данъци в размер на 18 хил. лв. за същия период на 2015 г., което представлява ръст на консолидираната печалбата преди облагане с данъци повече от седем пъти.

Към 31.03.2016 г. печалбата преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е в размер на 1 057 хил. лв. спрямо EBITDA на консолидирана база за същия период на 2015 г. на стойност 924 хил. лв.

Към 31.03.2016 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 462 хил. лв. в сравнение с EBIT на консолидирана база към 31.03.2015 г. в размер на 386 хил. лв.

Към 31.03.2016 г. нетния финансов резултат на БИЛБОРД АД е печалба на стойност 161 хил.лв., която включва печалба, отнасяща се към собственици на Дружеството – майка в размер на 73 хил. лв. и печалба отнасяща се към неконтролиращо участие на стойност 88 хил. лв.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.