Новини
Покана за редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството
25.04.2008

Билборд АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността Покана за редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството и писмени материали по точките от дневния ред.

Покана и дневен ред за редовното заседание на общото събрание на акционерите на Билборд АД, гр. София – 30.06.2008г.

Съветът на директорите на Билборд АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008 г. в 10.30 часа в гр. София, НДК, вх. А3, ет. 8, Зала 10, при следния дневен ред и предложения за решения:

  1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.
  2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.
  3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.
  4. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.
  5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
  6. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007г. да бъде отнесена в неразпределена печалба.
  7. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.00 часа до 10.30 часа.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Съветът на директорите на Билборд АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 7 500 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД като акционери на дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото събрание. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. София 1463, НДК, пл. България № 1, вх. АИ 4, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч.” Съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на Билборд АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.”

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.