Новини
Учредяване на ново дружество
22.02.2008
На 22.02.2008г. Съветът на директорите на Билборд АД взе решение за учредяване на ново еднолично дружество с ограничена отговорност – 100% собственост на Билборд АД със следните параметри:
  • Фирма на Дружеството: “ХИИТСЕТ” ЕООД
  • Седалище и адрес на управление: град София, Столична община, Район „Триадица”, площад “България” 1, НДК, вход АИ4
  • Капитал: 5,000 (пет хиляди) лева, разделени на 50 (петдесет) дяла, със стойност 100 (сто) лева за всеки дял
  • Предмет на дейност: офсетов ролен печат, дигитален печат, реклама, сделки с интелектуална собственост, лизинг, внос, износ, както и всякакви други сделки, които не са забранени със закон
Съветът на директорите на Билборд АД упълномощи изпълнителния директор да подпише учредителния акт, протокол-решение и други документи свързани и необходими за учредяването на дружеството, а председателя на Съвета директорите - да подпише от името на дружеството договор за възлагане на управление.
Предстои вписване на новото дружество в търговския регистър. След извършване на вписването, Билборд АД публично ще оповести информация относно това обстоятелство.
Целта, с която се учредява дружеството е съсредоточаване на инвестиционните усилия на икономическата група Билборд по отношение реализиране на проекта за изграждане на новата печатна база в Костинброд.
 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.
27.05.2022

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 9 262 хил. лв. спрямо 6 855 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 35.11%. Към 31.03.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 9 250 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 831 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 35.41 %.