Новини
Учредяване на ново дружество
22.02.2008
На 22.02.2008г. Съветът на директорите на Билборд АД взе решение за учредяване на ново еднолично дружество с ограничена отговорност – 100% собственост на Билборд АД със следните параметри:
  • Фирма на Дружеството: “ХИИТСЕТ” ЕООД
  • Седалище и адрес на управление: град София, Столична община, Район „Триадица”, площад “България” 1, НДК, вход АИ4
  • Капитал: 5,000 (пет хиляди) лева, разделени на 50 (петдесет) дяла, със стойност 100 (сто) лева за всеки дял
  • Предмет на дейност: офсетов ролен печат, дигитален печат, реклама, сделки с интелектуална собственост, лизинг, внос, износ, както и всякакви други сделки, които не са забранени със закон
Съветът на директорите на Билборд АД упълномощи изпълнителния директор да подпише учредителния акт, протокол-решение и други документи свързани и необходими за учредяването на дружеството, а председателя на Съвета директорите - да подпише от името на дружеството договор за възлагане на управление.
Предстои вписване на новото дружество в търговския регистър. След извършване на вписването, Билборд АД публично ще оповести информация относно това обстоятелство.
Целта, с която се учредява дружеството е съсредоточаване на инвестиционните усилия на икономическата група Билборд по отношение реализиране на проекта за изграждане на новата печатна база в Костинброд.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.