News
New company incorporation
2008.02.22
On Feb. 22nd, 2008 the Board of Directors of Billboard Plc adopted a decision for incorporation of a new single member private limited company – 100% owned by Billboard JSC with the following parameters:
  • Name of the company: HEATSET ЕOOD
  • Registered seat and address of management: Sofia, Metropolitan municipality, Triaditza district, 1, Bulgaria sq., NDK, entr. AI4
  • Capital: BGN 5 000 (five thousand), divided in 50 (fifty) stakes to the amount of BGN 100 (one hundred) each of them
  • Subject of activity: offset heatset printing, digital printing, advertisement, intellectual property deals, leasing, import, export as well as any other deals, not forbidden by law;
The Board of Directors of Billboard JSC authorized the Executive Director to sign the Articles of Incorporation, protocol-decision and any other documents related to and necessary for the incorporation of the company. The Chairman of the Board of Directors was authorized to sign, on behalf of the company, the management contract.
The registration of the new company in the Commercial Register is forthcoming. After the registration, Billboard JSC will publicly announce information in respect of this circumstance.
The purpose for the company’s incorporation is to concentrate the investment effort of the economic group Billboard regarding implementation of the project for building a new printing base in Kostinbrod.
 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
2022.07.22

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
2022.06.29

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
2022.05.27

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.