Новини
БИЛБОРД АД представи документ съгласно чл. 82б, ал.1 от ЗППЦК
18.04.2008

Билборд АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността документ съгласно чл. 82б, ал.1 от ЗППЦК относно информацията, която Билборд АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин през последните 12 месеца в Република България или в друга държава.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.