Новини
Разкриване на регулирана информация
26.08.2009
На основание разпоредбите на чл. 82б от ЗППЦК БИЛБОРД АД представи документ, който препраща към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

  1. БИЛБОРД АД е разкривало регулирана информация относно дружеството посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН -  www.fsc.bg.
  2. БИЛБОРД АД е разкривало информация към обществеността чрез системата ЕКСТРИ НЮЗ – www.x3news.com,  и електронната медия ИНВЕСТОР БГ - www.investor.bg, където може да бъде намерен пълният обем от информацията разкривана към обществеността.
Информацията може да бъде намерена и на корпоративната електронна страница на БИЛБОРД АД – www.bilbord.bg в Раздел „Новини”.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.