Новини
Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.
17.08.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.

През второто тримесечие на 2009 г. БИЛБОРД АД е реализирало нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 13 570 хил. лева, което представлява увеличение на продажбите с 1.66 % в сравнение със същия период на 2008 г.

Реализираната през второто тримесечие на 2009 г. печалба след облагане с данъци на дружеството на консолидирана основа е в размер на 456  хил. лева, което представлява 31.32 % от  печалба след облагане с данъци на дружеството на консолидирана основа за същия период на 2008 г.

Основни фактори за регистрираното понижение в стойността на печалбата на групата на БИЛБОРД АД за второто тримесечие на 2009 г. на консолидирана база  спрямо същия период на 2008 г. продължават да бъдат отчетените загуби на две от дъщерните дружества  ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД и MEGA PRINT DOO, както и намалелите плащания от контрагенти при едновременно увеличение в стойността на плащанията от страна на Дружеството по получени заеми и депозити.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.