Новини
Междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.
23.07.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2009г.

От началото на годината до края на второто тримесечие на 2009 г. БИЛБОРД АД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 6 378 хил. лева, което представлява 98 % от приходите от продажби, реализирани през второто тримесечие на 2008 г. Финансовите приходи в размер нa 158 хил.лв. са се увеличили над 13 пъти за отчетното тримесечие спрямо същия период на 2008 г. Общо приходите от дейността  са  в размер на 6 536 хил.лв., което представлява 99.82 % от общите приходи от дейността, реализирани през същия период на 2008 г .

Реализираната до края на  второто тримесечие на 2009 г. нетна печалба на дружеството е в размер на 379 хил.лв., което представлява 33 % от нетната печалба, реализирана за същия  период на 2008 г.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.