Новини
Вписване в търговския регистър на промените в Устава на БИЛБОРД АД, приети на годишно общо събрание на акционерите
16.07.2009
Въз основа на решение, прието на  редовното заседание на Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София, проведено на 30.06.2009 г. промените в устава на дружеството, включително промяната в предмета му на дейност са вписани в търговския регистър на 15.07.2009 г.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.