Новини
Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.
28.06.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.

През първото тримесечие на 2009 г. БИЛБОРД АД е реализирало нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 5 637 хил. лева, което представлява намаление от 0,07 %  в сравнение със същия период на 2008 г.

Реализираната през първото тримесечие на 2009 г. печалба след облагане с данъци на дружеството на консолидирана основа е в размер на 153  хил. лева, което представлява намаление на печалбата на консолидирана основа с 66 % в сравнение със същия период на 2008 г
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
27.07.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Уведомление
30.06.2023

Във връзка с проведеното на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: