Новини
Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.
28.06.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.

През първото тримесечие на 2009 г. БИЛБОРД АД е реализирало нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 5 637 хил. лева, което представлява намаление от 0,07 %  в сравнение със същия период на 2008 г.

Реализираната през първото тримесечие на 2009 г. печалба след облагане с данъци на дружеството на консолидирана основа е в размер на 153  хил. лева, което представлява намаление на печалбата на консолидирана основа с 66 % в сравнение със същия период на 2008 г
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.