Новини
Решения, приети на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД – 30.06.2009 г.
30.06.2009
На редовното заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, проведеното на 30.06.2009 г. бяха приети следните по-важните решения от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад, както и одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

2. Общото събрание на акционерите прие решение да не разпределя дивидент на акционерите, като печалбата на дружеството в размер на 1 842 682.03 лева, реализирана през 2008 г. да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите (Калин Василев Генчев - Председател на Съвета на директорите, Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите и Румен Събев Радев – Зам. Председател на Съвета на директорите и независим член) за дейността им през 2008 г.

4. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав Петър Дойнов Дойнов – Председател на одитния комитет, Даниела Илчева Пеева – член на одитния комитет и Станимир Стефанов Генчев – член на одитния комитет, определи 1-годишен мандат на одитния комитет на БИЛБОРД АД и възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 100 лева за участие във всяко заседание.

5. Общото събрание на акционерите избра специализираното одиторско предприятие „HLB България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София бул. „Константин Величков” №149-151, регистрирано под № 017 в регистъра на ИДЕС за регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.

6. Общото събрание на акционерите прие предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в Устава на БИЛБОРД АД, с които той се синхронизира с влезлите в сила нови разпоредби на ЗППЦК.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.