Новини
Междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.
30.04.2009

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2009г.

От началото на годината до края на първото тримесечие на 2009 г. “БИЛБОРД” АД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 3 186 хил. лева, финансови приходи в размер на 90 хил.лв., и отчита общо приходи от дейността в размер на 3 276 хил. лв.

Реализираната до края на първото тримесечие на 2009 г. печалба от дейността е в размер на 225 хил.лв., а нетната печалба - в размер на 220 хил. лв.

Спрямо първото тримесечие на 2008г., реализираните нетни приходи от продажби регистрират ръст от 26 %, финансовите приходи нарастват над 7 пъти, а общите приходи от дейността се увеличават с 29 на сто. Печалбата за периода 01.01.2009 – 31.03.2009 отчита спад с 36,4 % спрямо първото тримесечие на 2008г., а нетната печалба - спад с 30.1 %.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.