Новини
Годишен индивидуален одитиран финансов отчет за 2008 г.
07.04.2009

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността индивидуален годишен одитиран финансов отчет за 2008 г.

Според представените резултати, БИЛБОРД АД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 13 417 хил. лева за 2008 г., което представлява намаление на продажбите от 16,39 % в сравнение с 2007 г.

Реализираната през 2008 г. нетна печалба на дружеството е в размер на 1 843 хил. лева, което представлява намаление на печалбата с 60,89 % в сравнение с 2007 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.