Новини
Междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г.
26.02.2009
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2008 г.

Според представените резултати, БИЛБОРД АД е реализирало нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 28 728 хил. лева за четвъртото тримесечие на 2008 г., което представлява ръст на продажбите от 8.62 % в сравнение със същия период на 2007 г.

Реализираната през четвъртото тримесечие на 2008 г. нетна печалба на дружеството на консолидирана основа е в размер на 2 371 хил. лева, което представлява намаление на печалбата на консолидирана основа с 54.79 % в сравнение със същия период на 2007 г.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
30.10.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.