Новини
Одит по ISO 9001:2000
12.02.2009
Съветът на директорите на БИЛБОРД АД уведомява акционерите, всички инвеститори и заинтересовани лица, че дружеството премина успешно периодичния годишен одит по ISO 9001:2000.

От юли 2003 г. БИЛБОРД АД притежава Сертификат, издаден от SGS United Kingdom, който удостоверява, че Системата за контрол на качеството на БИЛБОРД АД е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление ISO 9001:2000.

Годишният одит, приключил на 12.02.2009 г. за пореден път доказва способността на компанията да предоставя непрекъснато продукти и услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и приложимите нормативни разпоредби, както и стремежът на корпоративното ръководство и целия екип на дружеството непрекъснато да повишават удовлетвореността на потребителите.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
27.07.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Уведомление
30.06.2023

Във връзка с проведеното на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: