Новини
Въвеждане за търговия на емисията от увеличение на капитала.
09.09.2008
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 09.09.2008 г. е прието решение за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А” последваща емисия от акции от увеличението на капитала на „БИЛБОРД” АД в размер на 7 500 000 лв., разпределени в 7 500 000 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1.00 лв. всяка една. Размерът на емисията след увеличението е 15 000 000 лв. ISIN код на емисията: BG1100088076. Датата на въвеждане за търговия е 17.09.2008 г.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.