Новини
Включване на “БИЛБОРД” АД в BG 40
08.09.2008
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 08.09.2008 г. е прието решение за включване на “БИЛБОРД” АД към базата на индекса BG 40 считано от 23.09.2008 г. Индексът BG 40 се състои от емисиите акции на 40-те дружества с най-голям брой сделки на БФБ – София АД за последните 6 месеца.
 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.