Новини
Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г.
28.02.2008

Билборд АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2007 г. на Билборд АД.

Билборд АД е реализирало нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 26 447 хил. лева за 2007 г., което представлява ръст на продажбите от 56 % в сравнение с 2006 г.

Реализираната през 2007 г. нетна печалба на дружеството на консолидирана основа е в размер на 5 173 хил. лева, което представлява ръст на печалбата на консолидирана основа от 199 % в сравнение с 2006 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.