Новини
Междинен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2008 г.
21.08.2008

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2008 г.

Според представените резултати, “БИЛБОРД” АД е реализирало нетни приходи от продажби на консолидирана основа в размер на 13 348 хил. лева за второто тримесечие на 2008 г., което представлява ръст на продажбите от 42 % в сравнение със същия период на 2007 г.

Реализираната през второто тримесечие на 2008 г. нетна печалба на дружеството на консолидирана основа е в размер на 1 325 хил. лева, което представлява ръст на печалбата на консолидирана основа от 133 % в сравнение със същия период на 2007 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.