Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г.
29.05.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2024 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 9 385 хил. лв. спрямо 8 818 хил. лв. за същия период на 2023 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 6.43 %. Към 31.03.2024 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 9 363 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2023 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 8 805 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база от 6.34 %.

Към 31.03.2024 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 684 хил. лв. спрямо консолидира печалба преди облагане с данъци за първото тримесечие на 2023 г. на стойност 505 хил. лв., което представлява повишение на консолидираната печалба с 35.44 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.03.2024 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 565 хил. лв.

Към 31.03.2024 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1 396 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2023 г. в размер на 1 169 хил. лв.

Към 31.03.2024 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 796 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2023 г. в размер на 593 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.