Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.12.2023 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 36 665 хил. лв. спрямо 38 083 хил. лв. за 2022 г., което представлява понижение на консолидираните нетни приходи от продажби с 3.72 %. Към 31.12.2023 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 36 586 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2022 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 38 048 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 3.84%.

Към 31.12.2023 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 1369 хил. лв. спрямо консолидира печалба преди облагане с данъци за 2022 г. на стойност 2 805 хил. лв., което представлява повишение на консолидираната печалба от 104.89 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.12.2023 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 1 833 хил. лв.

Към 31.12.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 5 267 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.12.2022 г. в размер на 3 958 хил. лв.

Към 31.12.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 2 912 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.12.2021 г. в размер на 1 737 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г.
29.05.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.