Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.06.2023 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 17 796 хил. лв. спрямо 17 974 хил. лв. за същия период на 2022 г., което представлява понижение на консолидираните нетни приходи от продажби с 0.99 %. Към 30.06.2023 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 17 762 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2022 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 17 951 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 1.05 %.

Към 30.06.2022 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 857 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2022 г. на стойност 596 хил. лв., което представлява повишение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база с 43.79 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 30.06.2023 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 592 хил. лв. спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 30.06.2022 г. на стойност 382 хил. лв.

Към 30.06.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 2216 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2022 г. в размер на 1 766 хил. лв.

Към 30.06.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1051 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2022 г. в размер на 693 хил. лв.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
27.07.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Уведомление
30.06.2023

Във връзка с проведеното на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г.
29.05.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г.