Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г.
29.05.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2023 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 8 818 хил. лв. спрямо 9 262 хил. лв. за същия период на 2022 г., което представлява понижение на консолидираните нетни приходи от продажби с 4.79 %. Към 31.03.2023 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 8 805 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2022 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 9 250 хил. лв., което представлява спад на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база от 4.81 %.

Към 31.03.2023 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 505 хил. лв. спрямо консолидира печалба преди облагане с данъци за първото тримесечие на 2022 г. на стойност 438 хил. лв., което представлява повишение на консолидираната печалба с 15.30 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.03.2023 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 337 хил. лв.

Към 31.03.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1 169 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2022 г. в размер на 972 хил. лв.

Към 31.03.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 593 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2022 г. в размер на 438 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
27.07.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Уведомление
30.06.2023

Във връзка с проведеното на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: