Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.
28.02.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.12.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 38 083 хил. лв. спрямо 30 925 хил. лв. за 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 23.15%. Към 31.12.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 38 048 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 30 430 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 25.03%.

Към 31.12.2022 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 1369 хил. лв. спрямо консолидира печалба преди облагане с данъци за 2021 г. на стойност 635 хил. лв., което представлява повишение на консолидираната печалба от 115.59 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.12.2022 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 838 хил. лв.

Към 31.12.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 3 958 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.12.2021 г. в размер на 3 631 хил. лв.

Към 31.12.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1737 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.12.2021 г. в размер на 764 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
27.07.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Уведомление
30.06.2023

Във връзка с проведеното на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: