Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 17 974 хил. лв. спрямо 14 172 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 26.82 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 17 951 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 13 940 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 28.77 %.

Към 30.06.2022 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 596 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2021 г. на стойност 519 хил. лв., което представлява повишение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база със 14.84 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 30.06.2022 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 382 хил. лв. спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 30.06.2021 г. на стойност 312 хил. лв.

Към 30.06.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1 843 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2020 г. в размер на 1 718 хил. лв..

Към 30.06.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 770 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2021 г. в размер на 680 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
27.07.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

 
Уведомление
30.06.2023

Във връзка с проведеното на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: