Новини
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г., отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2021 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение с реализираната за 2021 г. нетна печалба да бъде покрита непокритата загуба от предходни години в същия размер.

3. Общото събрание на акционерите освободи членовете на Съвета на директорите Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов от отговорност за дейността им през 2021 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за подновяване на ангажимента на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 0659, която да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

5. Общото събрание на акционерите избра нов одитен комитет в състав Златка Тодорова Капинкова, Симона Николаева Лазарова и Константин Валериев Цолов за нов мандат от 3 години от датата на избора.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.