Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.
27.05.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 9 262 хил. лв. спрямо 6 855 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 35.11%. Към 31.03.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 9 250 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 831 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 35.41 %.

Към 31.03.2022 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 438 хил. лв. спрямо консолидира печалба преди облагане с данъци за първото тримесечие на 2021 г. на стойност 353 хил. лв., което представлява понижение на консолидираната печалба с 24.08 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.03.2022 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 279 хил. лв.

Към 31.03.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 972 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2021 г. в размер на 871 хил. лв.

Към 31.03.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 438 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2021 г. в размер на 353 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г.
29.05.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.