Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.
29.04.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 31.03.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 2 160 хил. лв. спрямо 1 731 хил. лв. за 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 24.78 %. Към 31.03.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 2 148 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 1 707 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 25.83 %.

Към 31.03.2022 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 82 хил. лв.

Към 31.03.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 318 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2021 г. в размер на 335 хил. лв.

Към 31.03.2022 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 82 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2021 г. в размер на 112 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.