Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.
26.11.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.09.2020 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 20 350 хил. лв. спрямо 26 163 хил. лв. за същия период на 2019 г., което представлява понижение на консолидираните нетни приходи от продажби с 22.22 %. Към 30.09.2020 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 20 289 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2019 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 23 723 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 14.48 %. Към 30.09.2020 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 61 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2019 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 2 440 хил. лв.

Към 30.09.2020 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 389 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2019 г. на стойност 680 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база с 42.79 %. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.03.2020 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 138 хил. лв. спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 30.09.2019 г. на стойност 406 хил. лв.

Към 30.09.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 2 202 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2019 г. в размер на 3 068 хил. лв.

Към 30.09.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 649 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2019 г. в размер на 1 333 хил. лв.

 
Уведомление
26.05.2021

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.
26.05.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.
29.04.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.