Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г.
29.10.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.09.2020 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 785 хил. лв. спрямо 6 076 хил. лв. за същия период на 2019 г., което представлява понижение на нетните приходи от продажби с 21.25 %. Към 30.09.2020 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4719 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2019 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 5 995 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 21.28 %.

Към 30.09.2020 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 71 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2019 г. на стойност 269 хил. лв., което представлява намаление на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база със 73.60 %.

Към 30.09.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 680 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2019 г. в размер на 1 296 хил. лв.

Към 30.09.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 9 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2019 г. в размер на 558 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.
01.03.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.
26.11.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.
29.09.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.