Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2020 г.
25.09.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2020 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2020 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 3 154 хил. лв. спрямо 4 093 хил. лв. за същия период на 2019 г., което представлява понижение на нетните приходи от продажби с 22.94 %. Към 30.06.2020 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 3 115 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2019 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 4 045 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 22.99 %.

Към 30.06.2019 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 58 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2019 г. на стойност 182 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база с 68.13%.

Към 30.06.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 456 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2019 г. в размер на 860 хил. лв.

Към 30.06.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 11 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2019 г. в размер на 373 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
27.02.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
30.01.2024

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.