Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2020 г.
04.09.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2020 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 31.03.2020 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 1 729 хил. лв. спрямо 1 822 хил. лв. за същия период на 2019 г., което представлява понижение на нетните приходи от продажби с 5.10 %. Към 31.03.2020 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 1 709 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2019 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 1 802 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 5.16 %.

Към 31.03.2020 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 46 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2019 г. на стойност 85 хил. лв., което представлява намаление на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база с 45.88 %.

Към 31.03.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 246 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2019 г. в размер на 393 хил. лв.

Към 31.03.2020 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 25 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2019 г. в размер на 158 хил. лв.

 
Уведомление
26.05.2021

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2021 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2021 г. под № 20210526114822.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.
26.05.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.
29.04.2021

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.