Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г.
25.10.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.09.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 6 076 хил. лв. спрямо 5 739 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 5.87 %. Към 30.09.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 5 995 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2018 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 5 635 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 6.39 %.

Към 30.09.2019 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 269 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2018 г. на стойност 510 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база с 47.25 %.

Към 30.09.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 1 296 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2018 г. в размер на 1 391 хил. лв.

Към 30.09.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 558 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2018 г. в размер на 505 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.
22.11.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.
27.10.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2022 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
23.08.2022

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2022 г.