Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.
30.07.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 093 хил. лв. спрямо 3 745 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 9.29 %. Към 30.06.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 045 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2018 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3 684 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 9.80 %.

Към 30.06.2019 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 189 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2018 г. на стойност 398 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база с 54.27 %.

Към 30.06.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 860 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2018 г. в размер на 938 хил. лв.

Към 30.06.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 373 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2018 г. в размер на 347 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г.
29.05.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2023 г.
27.04.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.
28.02.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г.