Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.
30.07.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 093 хил. лв. спрямо 3 745 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 9.29 %. Към 30.06.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 045 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2018 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3 684 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 9.80 %.

Към 30.06.2019 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 189 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2018 г. на стойност 398 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база с 54.27 %.

Към 30.06.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 860 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2018 г. в размер на 938 хил. лв.

Към 30.06.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 373 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2018 г. в размер на 347 хил. лв.

 
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.
28.08.2019

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.06.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 18 021 хил. лв. спрямо 17 464 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 3.19 %. Към 30.06.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 15 600 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2018 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 14 576 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база със 7.025 %. Към 30.06.2019 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 2 421 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2018 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 2 888 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 16.17 %.

 
Продажба на дяловете от капитала на дъщерното дружество Моушън Артс ООД
01.07.2019

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.05.2019 г. е извършена продажба на 255 броя дялове от капитала на дружество Моушън Артс ООД, представляващи 51 % от капитала му на обща стойност 157 000 лв.

 
Решения на ОСА - 28.06.2019 г.
28.06.2019

Във връзка с проведеното на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: