Новини
Продажба на дяловете от капитала на дъщерното дружество Моушън Артс ООД
01.07.2019

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.05.2019 г. е извършена продажба на 255 броя дялове от капитала на дружество Моушън Артс ООД, представляващи 51 % от капитала му на обща стойност 157 000 лв.

С решение на СД на БИЛБОРД АД от 30.04.2018 г. е възложено извършването на независима пазарна оценка на стойността на дяловете от капитала на дружество Моушън Артс ООД - 51 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД на 3 отделни миноритарни пакета от 10, 15 и 26 %, предвид финансовото полжение и отчетената към 31.12.2018 г. голяма задлъжнялост на дружеството към БИЛБОРД АД и към финансови институции, системния недостиг на оборотен капитал, както и сключеното споразумение между двете дружества за издължаване на натрупани задължения на Моушън Артс ООД към БИЛБОРД АД за срок от 36 календарни месеца. Оценката е извършена от екип от трима лицензирани оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители чрез ХЕЛЪНИ КО ООД, с ЕИК: 131404796. Съгласно оценката крайната пазарна стойност на миноритарен пакет от 50 дяла, представляващи 10 % от капитала на Моушън Артс ООД възлиза на 24 770 лева; крайната пазарна стойност на миноритарен пакет от 75 дяла, представляващи 15 % от капитала на Моушън Артс ООД възлиза на 41 210 лева; крайната пазарна стойност на миноритарен пакет от 130 дяла, представляващи 26 % от капитала на Моушън Артс ООД възлиза на 89 020 лева.

Продажбата на пакетите дяловете от капитала на Моушън Артс ООД е извършена при следните параметри:

Купувачи по сделката: физически лица и юридическо лице, които не са нито заинтересовани, нито свързани с БИЛБОРД АД лица по смисъла на ЗППЦК.

Цена, по която е извършена продажбата: миноритарен пакет от 50 дяла - за сумата от 25 000 лв., миноритарен пакет от 75 дяла - за сумата от 42 000 лв. и миноритарен пакет от 130 дяла - за сумата от 90 000 лв. или обща продажна цена за БИЛБОРД АД - 157 000 лв.

Допълнително условие към всеки от купувачите: купувачът поема задължение, в качеството си на собственик на дялове от капитала на Моушън Артс ООД, да изпълнява сключеното споразумение между двете дружества, в резултат на което поетото задължение на Моушън Артс ООД към БИЛБОРД АД да бъде своевременно погасено.

Стойността на сделката не надхвърля прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за БИЛБОРД АД и респективно не изисква изрично овластяване от страна на ОСА на БИЛБОРД АД.

 
Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД
29.05.2020

Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД от 30.03.2020 г. относно удължаване на срока за представяне на годишния одитиран индивидуален финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г., с настоящото бихме желали да уведомим, че към настоящия момент одитната процедура все още не е приключила.

 
Уведомление
30.03.2020

С настоящото бихме желали да уведомим, че предвид въведените сериозни противоепидемични рестриктивни мерки и забрани, във връзка с обявеното извънредно положение в Република България от 13.03.2020 г. към настоящия момент процесът по обмен на документи и информация във връзка с одита на годишния индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД за 2019 г. е технически сериозно затруднен. Поради тези причини, за дружеството ще бъде обективно невъзможно оповестяването на годишния отчет за 2019 г. при спазване на първоначално предвидените срокове за в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.
20.02.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.