Новини
Продажба на дяловете от капитала на дъщерното дружество Моушън Артс ООД
01.07.2019

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.05.2019 г. е извършена продажба на 255 броя дялове от капитала на дружество Моушън Артс ООД, представляващи 51 % от капитала му на обща стойност 157 000 лв.

С решение на СД на БИЛБОРД АД от 30.04.2018 г. е възложено извършването на независима пазарна оценка на стойността на дяловете от капитала на дружество Моушън Артс ООД - 51 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД на 3 отделни миноритарни пакета от 10, 15 и 26 %, предвид финансовото полжение и отчетената към 31.12.2018 г. голяма задлъжнялост на дружеството към БИЛБОРД АД и към финансови институции, системния недостиг на оборотен капитал, както и сключеното споразумение между двете дружества за издължаване на натрупани задължения на Моушън Артс ООД към БИЛБОРД АД за срок от 36 календарни месеца. Оценката е извършена от екип от трима лицензирани оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители чрез ХЕЛЪНИ КО ООД, с ЕИК: 131404796. Съгласно оценката крайната пазарна стойност на миноритарен пакет от 50 дяла, представляващи 10 % от капитала на Моушън Артс ООД възлиза на 24 770 лева; крайната пазарна стойност на миноритарен пакет от 75 дяла, представляващи 15 % от капитала на Моушън Артс ООД възлиза на 41 210 лева; крайната пазарна стойност на миноритарен пакет от 130 дяла, представляващи 26 % от капитала на Моушън Артс ООД възлиза на 89 020 лева.

Продажбата на пакетите дяловете от капитала на Моушън Артс ООД е извършена при следните параметри:

Купувачи по сделката: физически лица и юридическо лице, които не са нито заинтересовани, нито свързани с БИЛБОРД АД лица по смисъла на ЗППЦК.

Цена, по която е извършена продажбата: миноритарен пакет от 50 дяла - за сумата от 25 000 лв., миноритарен пакет от 75 дяла - за сумата от 42 000 лв. и миноритарен пакет от 130 дяла - за сумата от 90 000 лв. или обща продажна цена за БИЛБОРД АД - 157 000 лв.

Допълнително условие към всеки от купувачите: купувачът поема задължение, в качеството си на собственик на дялове от капитала на Моушън Артс ООД, да изпълнява сключеното споразумение между двете дружества, в резултат на което поетото задължение на Моушън Артс ООД към БИЛБОРД АД да бъде своевременно погасено.

Стойността на сделката не надхвърля прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за БИЛБОРД АД и респективно не изисква изрично овластяване от страна на ОСА на БИЛБОРД АД.

 
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.
28.08.2019

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.06.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 18 021 хил. лв. спрямо 17 464 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 3.19 %. Към 30.06.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 15 600 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2018 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 14 576 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база със 7.025 %. Към 30.06.2019 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 2 421 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2018 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 2 888 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 16.17 %.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.
30.07.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.

 
Решения на ОСА - 28.06.2019 г.
28.06.2019

Във връзка с проведеното на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: