Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.
30.05.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 8 508 хил. лв. спрямо 8 486 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 0.26 %. Към 31.03.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 7275 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2018 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 980 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 4.23 %. Към 31.03.2019 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 1 233 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2018 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 1 506 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 18.13 %.

Към 31.03.2019 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 93 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г. на стойност 340 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база със 72.65 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.03.2019 г. е на стойност 95 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 31.03.2018 г. в размер на 342 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.03.2019 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 68 хил. лв. се понижава със 70.81 % спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 31.03.2018 г. на стойност 233 хил. лв.

Към 31.03.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 841 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2018 г. в размер на 1 190 хил. лв..

Към 31.12.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 276 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2018 г. в размер на 550 хил. лв.

 
Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
20.05.2019
С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София на 28.06.2019 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 20.05.2019 г. под № 20190520093542.
 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г.
23.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г.

 
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.
01.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.