Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.
30.05.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 8 508 хил. лв. спрямо 8 486 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 0.26 %. Към 31.03.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 7275 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2018 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 980 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 4.23 %. Към 31.03.2019 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 1 233 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2018 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 1 506 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 18.13 %.

Към 31.03.2019 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 93 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г. на стойност 340 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база със 72.65 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.03.2019 г. е на стойност 95 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 31.03.2018 г. в размер на 342 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.03.2019 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 68 хил. лв. се понижава със 70.81 % спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 31.03.2018 г. на стойност 233 хил. лв.

Към 31.03.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 841 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2018 г. в размер на 1 190 хил. лв..

Към 31.12.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 276 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2018 г. в размер на 550 хил. лв.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.
27.05.2022

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 9 262 хил. лв. спрямо 6 855 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 35.11%. Към 31.03.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 9 250 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 831 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 35.41 %.