Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.
30.05.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 8 508 хил. лв. спрямо 8 486 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 0.26 %. Към 31.03.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 7275 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2018 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 980 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 4.23 %. Към 31.03.2019 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 1 233 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2018 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 1 506 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 18.13 %.

Към 31.03.2019 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 93 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2018 г. на стойност 340 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база със 72.65 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.03.2019 г. е на стойност 95 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 31.03.2018 г. в размер на 342 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.03.2019 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 68 хил. лв. се понижава със 70.81 % спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 31.03.2018 г. на стойност 233 хил. лв.

Към 31.03.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 841 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2018 г. в размер на 1 190 хил. лв..

Към 31.12.2019 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 276 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2018 г. в размер на 550 хил. лв.

 
Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД
29.05.2020

Във връзка с предходно уведомление от ръководството на БИЛБОРД АД от 30.03.2020 г. относно удължаване на срока за представяне на годишния одитиран индивидуален финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г., с настоящото бихме желали да уведомим, че към настоящия момент одитната процедура все още не е приключила.

 
Уведомление
30.03.2020

С настоящото бихме желали да уведомим, че предвид въведените сериозни противоепидемични рестриктивни мерки и забрани, във връзка с обявеното извънредно положение в Република България от 13.03.2020 г. към настоящия момент процесът по обмен на документи и информация във връзка с одита на годишния индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД за 2019 г. е технически сериозно затруднен. Поради тези причини, за дружеството ще бъде обективно невъзможно оповестяването на годишния отчет за 2019 г. при спазване на първоначално предвидените срокове за в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.
20.02.2020

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.