Новини
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.
01.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.

Съгласно одитирания годишен индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС/МСФО към 31.12.2018 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби на стойност 7 856 хил. лв., което представлява понижение от 0.04 % в сравнение с отчетените към 31.12.2017 г. нетни приходи от продажби на индивидуална база в размер на 7 859 хил. лв. Към 31.12.2018 г. Нетните приходи от продажба на продукция на дружеството са на стойност 7 735 хил. лв., а приходите от продажба на услуги са в размер на 121 хил. лв.

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2018 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база финансов резултат – нетна печалба в размер на 330 хил. лв. спрямо регистрираната за 2017 г. нетна печалба от 260 хил. лв., което представлява ръст на нетната печалба от 26.92 %.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
24.11.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
30.10.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
28.08.2023

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.