Новини
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.
01.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.

Съгласно одитирания годишен индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС/МСФО към 31.12.2018 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби на стойност 7 856 хил. лв., което представлява понижение от 0.04 % в сравнение с отчетените към 31.12.2017 г. нетни приходи от продажби на индивидуална база в размер на 7 859 хил. лв. Към 31.12.2018 г. Нетните приходи от продажба на продукция на дружеството са на стойност 7 735 хил. лв., а приходите от продажба на услуги са в размер на 121 хил. лв.

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2018 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база финансов резултат – нетна печалба в размер на 330 хил. лв. спрямо регистрираната за 2017 г. нетна печалба от 260 хил. лв., което представлява ръст на нетната печалба от 26.92 %.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.
30.05.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

 
Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
20.05.2019
С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София на 28.06.2019 г. в 10.00 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 20.05.2019 г. под № 20190520093542.
 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г.
23.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2019 г.