Новини
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.
01.04.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г.

Съгласно одитирания годишен индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС/МСФО към 31.12.2018 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби на стойност 7 856 хил. лв., което представлява понижение от 0.04 % в сравнение с отчетените към 31.12.2017 г. нетни приходи от продажби на индивидуална база в размер на 7 859 хил. лв. Към 31.12.2018 г. Нетните приходи от продажба на продукция на дружеството са на стойност 7 735 хил. лв., а приходите от продажба на услуги са в размер на 121 хил. лв.

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2018 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база финансов резултат – нетна печалба в размер на 330 хил. лв. спрямо регистрираната за 2017 г. нетна печалба от 260 хил. лв., което представлява ръст на нетната печалба от 26.92 %.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.
18.11.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г.
25.10.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г.

 
БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.
28.08.2019

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.06.2019 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 18 021 хил. лв. спрямо 17 464 хил. лв. за същия период на 2018 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 3.19 %. Към 30.06.2019 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 15 600 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2018 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 14 576 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база със 7.025 %. Към 30.06.2019 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 2 421 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2018 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 2 888 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 16.17 %.